Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@dpfmasters.pl

690 33 55 22

Logo serwisu.

Regeneracja filtrów

DPF / FAP / GPF / KAT / SCR

Maszyna do regeneracji DPF:

Gwarancja

Gwarancja

Rozmiar tekstu

A

A

A

Zenessio

GWARANCJA

1. Firma Zenessio Sp. Z O.O, z siedzibą przy ul. Myszkowskiej 21, 42-350 Koziegłówki, NIP:
9542740732, REGON: 243128980
(zwany dalej: gwarantem) udziela gwarancji na zregenerowane filtry cząstek stałych i katalizatory
(zwane dalej: podzespołami).
2. Gwarant zapewnia prawidłowe działanie podzespołów.
3. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty dostarczenia kupującemu naprawionego
podzespołu, bez limitu przejechanych kilometrów.
4. Do każdego sprzedanego lub naprawionego podzespołu Gwarant wydaje kupującemu Kartę
Gwarancyjną, zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Gwarancji.
5. Gwarant nie wydaje duplikatów Karty Gwarancyjnej, o której mowa w ust. 4.
6. Do każdego zregenerowanego podzespołu przez Gwaranta dołączony jest protokół sprawności
(wydruk różnicy ciśnień przed i po czyszczeniu).
7. Montaż podzespołu do auta jest równoznaczny z akceptacją warunków gwarancji, jednak
Kupujący nie ma obowiązku korzystania z uprawnień z niej wynikających.
8. Gwarancja nie obejmuje:
1) podzespołów, które nie były zamontowane;
2) podzespołów, które nie zostały zamontowane w zarejestrowanym warsztacie samochodowym;
3) kosztów montażu i demontażu podzespołów;
4) rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu oraz związane ze złożeniem
reklamacji niedogodności lub poniesione koszty, w tym holowanie pojazdu oraz utraconych w tym
czasie zysków i kosztów wynajmu samochodu zastępczego;
5) zużycia wynikającego z eksploatacji komponentów podzespołów;
6) uszkodzeń mechanicznych oraz wywołanych niewłaściwą eksploatacją;
7) uszkodzeń powstałych podczas transportu lub wysyłki podzespołu do reklamacji.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
I. WARUNKI GWARANCJI
1. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym zawarty będzie
dokładny opis usterki.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji jest dołączenie do pisemnego
zgłoszenia reklamacji:
a) Karty Gwarancyjnej z podpisanym oświadczeniem uprawnionego mechanika o prawidłowym
montażu podzespołu;
b) dowodu zakupy w postaci paragonu, faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie usługi
montażu podzespołu w zarejestrowanym warsztacie samochodowym;
3. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany podzespół Gwarantowi.
4. Gwarant rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dostarczenia mu podzespołu, którego dotyczy
zgłoszenie reklamacyjne.
5. Zgłoszenie reklamacyjne jest jednoznaczne z upoważnieniem Gwaranta do ingerencji technicznej
w podzespół.
6. Przed dokonaniem ingerencji Gwarant poinformuje o tym kupującego i uzyska jego zgodę na
dokonanie takiej ingerencji.
7. W przypadku uzyskania zgody klienta, o której mowa w ust. 6 Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności za utratę podzespołu i powstałe w związku z tym faktem koszty.
8. Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji traktowane będzie jako płatny przegląd gwarancyjny.
9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku Gwarancji podzespół w stanie niezmienionym
zostanie odesłany na koszt kupującego.

II. UTRATA GWARANCJI


1. Kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w przypadku:
1) utraty karty gwarancyjnej lub protokołu;
2) uszkodzenia podzespołu powstałego w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu.
3) gdy podzespoły zostały rozkręcone, noszą ślady ingerencji przez osoby trzecie lub zostały
przetestowane przez inny podmiot;
4) gdy dostarczone podzespoły nie są kompletne;
5) mechanicznego uszkodzenia elementów podzespołu, na skutek czynników niezwiązanych z jego
pracą;
6) poddania podzespołu czyszczeniu mechanicznemu lub chemicznemu;
7) podzespoły dostarczone Gwarantowi w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym uległy uszkodzeniu
lub zanieczyszczeniu w wyniku nieprawidłowo zabezpieczonej przesyłki przez Kupującego.
8) zamontowania podzespołu w silniku, dla którego nie jest dedykowany;
9) montażu podzespołu poza zarejestrowanym warsztatem samochodowym;
10) zamontowania podzespołu niezgodne z instrukcją producenta;
11) zamontowania podzespołu niezgodnie z zaleceniami montażowymi
W PRZYPADKU FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH I KATALIZATORÓW
2. Niezależnie, od okoliczności, o których mowa w ust. 1, w przypadku filtrów cząstek stałych i
katalizatorów kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w przypadku:
1) zastosowania mas uszczelniających do uszczelniania układu wydechowego;
2) niewykonania adaptacji komputerowej;
3) gdy po regeneracji bezpośrednią przyczyną ponownego zapchania filtra jest nieprawidłowo
działający silnik (układ wtryskowy, turbo, EGR);
4) przesunięcia się wkładu ceramicznego.
WYMOGI MONTAŻOWE

ZALECENIA OGÓLNE

1. Wszelkie czynności obejmujące demontaż, weryfikację uszkodzeń oraz ponowny montaż w
pojeździe powinny zostać przeprowadzone przez profesjonalny personel posiadający odpowiednią
wiedzę techniczną oraz specjalistyczny sprzęt.
2. Montażu podzespołów należy dokonywać zgodnie z instrukcją producenta części pojazdu przy
wykorzystaniu zalecanych przez niego narzędzi.
3. Montażu podzespołów należy dokonywać po usunięciu przyczyn uszkodzenia podzespołu.
4. Przed montażem należy sprawdzić nr katalogowy podzespołu, aby upewnić się, że jest
dedykowany dla danego pojazdu.


WYMOGI MONTAŻOWE DOTYCZĄCE FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH I KATALIZATORÓW


1. Po zamontowaniu filtra DPF/FAP, katalizatora należy usunąć pamięć błędów oraz dokonać
adaptacji komputerowej.
2. Należy sprawdzić i usunąć przyczyny zatkania lub uszkodzenia filtra cząstek stałych lub katalizatora.

 

Czy wiesz, że...

W trosce o Twoje auto!

Krótkie, miejskie trasy w znacznym stopniu przyczyniają się do częstszego czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF z uwagi na fakt, iż filtry nie są w stanie osiągnąć odpowiedniej temperatury, w których może być zrealizowane spalanie. W rezultacie filtry zapychają się cząstkami, które nie mogą być spalone.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Skontaktuj się z nami

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść *

Do góry

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.